ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานธุรการ หน่วยงานช่วยนักบริหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2555 ตำแหน่งพนักงานธุรการ หน่วยงานช่วยนักบริหาร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2555 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวรอกี่ย๊ะ อัครา
002 นางสาวนิตยา รูปโอ
003 นางสาวนิรมล พัชราพล
004 นางสาววิไลวรรณ ช้างโรง
005 นายสุชาติ บุญช่วย
006 นางสาวนันท์นภัส ไอยสุวรรณ์
007 นางสาวศศิธร เมฆทันติ
008 นางสาวภัทรสุดา เกลี้ยงกลม
009 นางสาวเกศกนก บุญยัง
010 นางสาวดลยาภรณ์ ไพนุพงศ์
011 นางสาวอนุสสรา อยู่ทิพย์
012 นางสาวอนุชสรา การะพันธ์
013 นางสาวเสาวรส ไชยโม

2. หลักสูตรและกำหนดการสอบ
สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2555 ตำแหน่งพนักงานธุรการ หน่วยงานช่วยนักบริหาร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2555 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวรอกี่ย๊ะ อัครา
002 นางสาวนิตยา รูปโอ
003 นางสาวนิรมล พัชราพล
004 นางสาววิไลวรรณ ช้างโรง
005 นายสุชาติ บุญช่วย
006 นางสาวนันท์นภัส ไอยสุวรรณ์
007 นางสาวศศิธร เมฆทันติ
008 นางสาวภัทรสุดา เกลี้ยงกลม
009 นางสาวเกศกนก บุญยัง
010 นางสาวดลยาภรณ์ ไพนุพงศ์
011 นางสาวอนุสสรา อยู่ทิพย์
012 นางสาวอนุชสรา การะพันธ์
013 นางสาวเสาวรส ไชยโม

2. หลักสูตรและกำหนดการสอบ
สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ
MS PowerPoint)

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 


วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP