ข่าวเด่น

อาจารย์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554

เนื่องในโอกาสวันไหว้ครูที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมด้วยเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2554 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554

คำกล่าวประกาศเกียรติคุณอาจารย์สถาพร
คำกล่าวประกาศเกียรติคุณอาจารย์พิมผกา

TOP