ข่าวเด่น

รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
 
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างปี ค.ศ. 2010-2012 ตามฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS
 
- รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นนักวิจัยที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงในวารสาร (citation) สูงสุดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างปี ค.ศ.2008-2012 ตามฐานข้อมูล ISI

TOP