ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ส่วนส่งเสริมวิชาการร่วมด้วยคณะทำงาน Active Learning จัดเสวนาการเรียนรู้เชิงรุก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ส่วนส่งเสริมวิชาการและคณะทำงานงานนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ "เสวนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learnig)" ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม ประมาณ 70 คน
 
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน หัวหน้าคณะทำงานการเรียนรู้เชิงรุก เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้งานวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ผู้เข้าร่วมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
 
การเสวนาในวันนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้งภายนอกและภายใน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการและโปสเตอร์ อีกด้วย

TOP