ส่วนส่งเสริมวิชาการร่วมด้วยคณะทำงาน Active Learning จัดเสวนาการเรียนรู้เชิงรุก