ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนวิจัย : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยรวมรวบข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนตามโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สกอ. ปีงบประมาณ 2556 ส่ง สกอ.ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอขอรับทุนนี้ต่อไป โดยขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามเงื่อนไข ดังนี้

1. ข้อเสนอโครงการสอดคล้องกับ 6 กลุ่มคลัสเตอร์ที่ สกอ.กำหนด คือ
- สุขภาพ
- อุตสาหกรรม
- เกษตรและอาหาร
- พลังงาน
- สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ
- สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2. งบประมาณไม่เกินโครงการละ 300,000 บาท (ไม่ต้องมีค่า overhead)
3. ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (เนื่องจากโครงการนี้ให้ทุนเป็นปีต่อปี)
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแก้วใจ สุขสอาด สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 3543, 3557 และโปรดส่งข้อเสนอโครงการ (เอกสาร) 1 ชุด พร้อมไฟล์ (MS Word) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555

แบบเสนอโครงการวิจัย http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20120628-101811-hknCf.doc


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP