ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ และโครงการดาราศาสตร์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2555

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ให้จัดฝึกอบรมวิชาการระดับประเทศ ตลอดจนเตรียมครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ได้จัดค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิกเป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2555 นี้ได้จัดให้มีการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2555
 
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในจังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา กระบี่ พังงา และภูเก็ต ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ซึ่งนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบออนไลน์ ได้ทางเว็บไซต์ http://olympiad.wu.ac.th
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 075-672051 โทรสาร 075-672004 E-mail: poramate.ye@wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://olympiad.wu.ac.th

TOP