ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลชมเชย การนำเสนอบทความวิชาการภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย"

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลชมเชย การนำเสนอบทความวิชาการภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
นางสาวนันทวันอุทัยพันธ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ นำเสนอเรื่อง Cytotoxicity of Mahanine from Murraya Koenigii against Colon Cancer Cell Growth ได้รับรางวัลที่ 1 และนางสาวมยุรา สมจิตร นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ นำเสนอเรื่อง Establishment of an Inflamed Intestinal Mucosa Model in Vitro ได้รับรางวัลชมเชย

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://master-shh.wu.ac.th

TOP