นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลชมเชย การนำเสนอบทความวิชาการภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย"