ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ รุ่น 5 วันที่ 16-17 ส.ค.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ รุ่น 5 ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าอบรมจะได้พัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก อาทิ การฝึกสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน การสร้างความเชื่อมั่นภายในตนเองเพื่อเสริมเสน่ห์และความประทับใจกับบุคคลรอบข้าง การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีความคิดเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีความคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ การแต่งกาย การแต่งเสริม หน้า ผม ให้ดูดีเหมาะสม การวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม การแสดงออก การสนทนา ที่มีอัธยาศัย สุภาพ อ่อนโยน เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้คบค้าสมาคม ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสายตาบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดียิ่ง

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากรบรรยาย โดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 6 ส.ค.55 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail:wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-look6.php

TOP