รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ รุ่น 5 วันที่ 16-17 ส.ค.55