ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้บริหารวิชาการ ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และได้ทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
2) มีความรู้ความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นที่ยอมรับในวงวิชการหรือวิชาชีพ
3) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา วิชาชีพ และการวิจัย
4) สามารถปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข
5) เข้าใจนโยบาย สภาพ และบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นอย่างดี
6) เข้าใจระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7) ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ เกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
8) สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยได้
9) สามารถสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับนานาชาติหรือหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
10) สามารถกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการสร้างผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
11) สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชา/วิทยาลัยให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) บริหารงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 ข้อบังคับ ระเบียบ และ
กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2) บริหารงานวิชาการและงานทั่วไปให้เป็นไปตามขอบเขตภาระงานตามข้อตกลงร่วม (TOR)
3) บริหารงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่ง
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

5. เงินเดือนและสวัสดิการ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน พร้อมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดตามคุณวุฒิของ
พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6. การสมัคร

6.1 ผู้สนใจสมัครจะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
(1) แบบประวัติ ประสบการณ์ และผลงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่าย 1 รูป จำนวน 1 ชุด
(2) วิสัยทัศน์และแผนการบริหารงานวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ในระยะ 4 ปี
ตัวชี้วัด (KPI) และผลสำเร็จ (Output) จำนวน 1 ชุด
6.2 ให้ส่งแบบประวัติและเอกสารตามข้อ 6.1 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - 20 ธันวาคม 2562
หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160

7. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศแนวปฏิบัติและขั้นตอนการสรรหาพนักงานสายบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเชิญ
ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม


TOP