ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เวทีเสวนา "ตามรอยยาตราบาทพระศาสดา" พรั่งพรูไปด้วยความรู้จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมจัดทำโครงการสารนิทัศน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดเวทีเสวนาและนิทรรศการภายใต้หัวข้อ "ตามรอยยาตราบาทพระศาสดา : กราบพระพุทธเจ้า เฝ้าสาวก เยี่ยมบ้านชูชก กับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์" ณ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมี ผศ.ดร. มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน
 
เวทีเสวนานี้ได้รับเกียรติจาก พระครูสมุหัชวลิต ปภัสสโร รองเจ้าอาวาสวัดหัวป่าขลู่ ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ นักวิชาการอิสระ และ ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ซึ่งทั้ง ๓ ท่าน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเดินทางไปประเทศอินเดียทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา มุมมองในมิติชีวิตของชาวอินเดียและดินแดนต้นกำเนิดของศาสนาพุทธ โดยมีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจและนักเรียนจากโรงเรียนท่าศาลา และโรงเรียนวัดพระอาสน์ เข้าร่วมฟังเสวนา
 
เวทีเสวนาและนิทรรศการ "ตามรอยยาตราบาทพระศาสดา : กราบพระพุทธเจ้า เฝ้าสาวก เยี่ยมบ้านชูชกกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เกิดขึ้นจากกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านปรัชญาศาสนาพุทธกับนักวิชาการในโครงการ "ตามรอยยาตราบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล" เมื่อวันที่ ๕-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล ซึ่งได้ลงพื้นที่ศึกษาจากสถานที่ต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาหรือดินแดนพุทธภูมิ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นงานวิชาการ ผลิตสื่อสารคดีโทรทัศน์ และนำมาสู่การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 
ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จนถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP