ข่าวทั่วไป

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดประชุมเรื่องวิธีการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง วิธีการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25 ตามนโยบายการพัฒนานักศึกษาให้มีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษ ผ่านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆและให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของทุกรายวิชา โดยในการประชุมได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้ให้แนวทางและแลกเปลี่ยนในเรื่องดังกล่าว และมีอาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆเข้าร่วมประมาณ 250 คน ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5

ประมวลภาพ

TOP