ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี
 
เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล วันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษาครบ 55 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 26 ปี มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแก่ประชาชนชาวไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย พิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ พิธีสงฆ์ การบรรยายธรรม เรื่อง “จิตปัญญานำพาชีวิตงาม” โดยพระธรรมโกษาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
ภายในงานมีการจัดแสดงสร้อยฝีพระหัตถ์ ในโครงการถักร้อย-สร้อยรัก การแสดงผลิตภัณฑ์ไทยพรีเมี่ยมเซรามิก และผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในโครงการพิเศษตางๆ นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบำเพ็ญพระกุศล ประจำปี 2555 “โครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปอด” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
 
ในนาม ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน

ประมวลภาพ

TOP