ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) : วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก ส่วนส่งเสริมวิชาการ ร่วมกับคณะทำงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ Active Learning ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) : วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม และ คุณมีชัย วีระไวทยะ ร่วมการเสวนา
 
การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจวิถีการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
 
ด่วน! รับจำนวนจำกัด สำรองที่นั่งได้ที่ งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก ส่วนส่งเสริมวิชาการ โทร. 0 7567 3790

TOP