ข่าวการศึกษา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสหกิจศึกษาและการทำงานจริงสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 และ 3 0สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการเตรียมตัวสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ถึง 1/2563 เพื่อให้นักศึกษาทั้งสองชั้นปีมีความพร้อมมากที่สุดสำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการสอบ TOEIC เพื่อการสมัครงานในอนาคต

นักศึกษาได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดกิจกรรมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และจะฝึกทำข้อสอบ TOEIC ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 หลังจากนั้นนักศึกษาจะเข้่ารับการอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ภาคการศึกษา โดยกิจกรรมจัดทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. เนื้อหาการอบรมจะครอบคลุมทั้งด้านการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การฝึกฝนและเตรียมตัวในการทำข้อสอบ TOEIC เพื่อให้นักศึกษามีคะแนนสอบที่ดีที่สุดสำหรับการสมัครงานหลังสำเร็จการศึกษาและการฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรในวิชาชีพต่างๆที่นักศึกษาสนใจ

TOP