ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาจาก Universitas Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซียวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโมคคลาน ศูนย์กิจการนานาชาติได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (short term program) จาก Universitas Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวต้อนรับและกล่าวยินดีที่นักศึกษาได้ให้ความสำคัญมาร่วมแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนนักศึกษา

ทั้งนี้ศูนย์กิจการนานาชาติได้สนับสนุนที่พัก อาหาร และจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมไทย-อินโด กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในโรงเรียนต่างๆ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP