ข่าวเด่น

27 ปี เทคโนเกษตร ม.วลัยลักษณ์ มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้และสร้างบัณฑิตก้าวทันโลกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “27 ปี แห่งคุณภาพและความภูมิใจส่งต่อสู่ Next Generation” เพื่อแสดงผลงานทางด้านการจัดการศึกษา งานวิจัยของสำนักวิชาและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี โดยมี ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา สนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำเร็จของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรในรอบ 27 ปี” โดยมีใจความสำคัญว่า ปัจจุบันสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม โดยการจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลของคณาจารย์คนรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 100% มีการเตรียมความพร้อมทางด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ขนาด 3,000 ไร่ ภายในฟาร์มดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพีเอฟ จัดทำโครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ (Green Farm) มีการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจของภาคใต้ มีแปลงยางพารา แปลงปาล์ม มีบ่อเลี้ยงปลา มีศูนย์พัฒนาสายพันธุ์กุ้ง ตลอดจนมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัยมีมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา เตรียมความพร้อมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีความรู้และมีความพร้อมก้าวสู่ในโลกการทำงานจริง

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยมีพื้นที่สำหรับการทำการเกษตรถึง 138 ล้านไร่ ซึ่งในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า การทำเกษตรจะเปลี่ยนแปลงไป มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นและจะขาดแคลนคนทำงานด้านเกษตร ดังนั้นอาชีพทางด้านการเกษตรจะมีความสำคัญมากและมีรายได้ดี โดยแนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านการเกษตรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการ อาชีพรับราชการตามกระทรวงหรือกรมทางด้านการเกษตรซึ่งมีอยู่จำนวนมาก หรือทำงานกับบริษัททางด้านเกษตร ซึ่งปัจจุบันบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการบุคลากรด้านนี้อีกจำนวนมาก รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการเองโดยเฉพาะการค้าขายออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมในยุคนี้ เพราะฉะนั้นเรียนจบเกษตรแล้วมีรายได้ที่ดี ไม่ตกงานอย่างแน่นอน

“ตลอดระยะเวลา 27 ปี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งการผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้งผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร ต่อยอดสร้างมูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สาขาเกษตรจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตและมีรายได้ดี หวังว่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเรียนอะไรขอให้ตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองชอบและสนใจ แล้วชีวิตก็จะประสบความสำเร็จเอง”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ภายในงาน “27 ปี แห่งคุณภาพและความภูมิใจส่งต่อสู่ Next Generation” ยังมีการเสวนาหัวข้อ “เส้นทางอาชีพและความสำเร็จของการเรียนด้านเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหารที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” การบรรยายเกี่ยวกับการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม และสาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ปัจจัยสนับสนุนและทุนการศึกษา ซึ่งสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีทุนการศึกษาทั้งหมด 20 ทุน โดยแบ่ง เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม จำนวน 10 ทุน และหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม จำนวน 10 ทุน รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการและมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้สัมผัสกับห้องเรียน Smart classroom การเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และยังได้เยี่ยมชมแปลงปฎิบัติการในศูนย์สมาร์ทฟาร์ม และห้องปฎิบัติการที่ทันสมัยของสำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร รวมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วยประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยน.ส.วรฤทัย อุดใหม่และน.ส จิรัชฐา สายแก้ว นักศึกษาช่วยงาน ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP