ข่าวสมัครงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารับสมัครผู้ช่วยวิจัยตำแหน่งวิศวกร เพื่อทำงานวิจัยทางด้านพลาสมาประยุกต์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(PEwaves) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีความประสงค์รับสมัครผู้ช่วยวิจัยตำแหน่งวิศวกร เพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านพลาสมาประยุกต์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านฟิสิกส์ สกสว. วช. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. วุฒิการศึกษา
จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม

2. หลักฐานการสมัคร

- ประวัติบุคคล หรือ CV (Free style)
- สำเนาโปรเจค หรือวิทยานิพนธ์
- หลักฐานแสดงผลงานอื่นๆ เช่น บทความิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรม (ถ้ามี)
- ประสบการณ์การฝึกอบรมต่างๆ เช่น ทางด้านเทคนิค ซอฟแวร์ หรือการใช้เครื่องมือ (ถ้ามี)

3. การทำงานและเงินเดือน

- มีการประเมินการทำงานหลังจาก 3 เดือนแรก
- สัญญาการทำงานครั้งละ 1 ปี
- อัตราเงินเดือน 18,000 – 24,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
- ทำงานวิจัย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. การสมัครและการคัดเลือก

- ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ อีเมล: mnisoa@yahoo.com หรือ mnisoa@gmail.com
- หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 2562
- การคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์อยู่ในดุลยพินิจของ PEwaves


TOP