ข่าวการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 13 หลักสูตรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งตารางฝึกอบรม 13 หลักสูตร เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้

1. การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก OPAC
5. การจัดการอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
6. การถ่ายภาพให้สวยด้วยสมาร์ทโฟน
7. การใช้งานห้องเรียน Smart Classroom ระดับ Basic
8. การใช้งานห้องเรียน Smart Classroom ระดับ Advance
9. การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ Power Point สำหรับ e- Learning
10. Application สำหรับทดสอบและประเมินผลภายในห้องเรียน Smart Classroom
11. ออกแบบสวยด้วยเว็บไซต์ออนไลน์
12. การสร้างวีดิโออย่างง่ายด้วยมือถือ
13. การสร้าง e-book ง่าย ๆ ด้วยตนเองสนใจลงทะเบียนอบรมฟรีทุกหลักสูตรได้ที่ : https://clmkm.wu.ac.th/training/register/

รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมต่างๆ จะแจ้งไว้ในหัวข้อการอบรม ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจลงทะเบียนแต่ละหลักสูตร น้อยกว่า 5 คน ศูนย์บรรณสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการอบรม และจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th/main/Index.aspx

TOP