ข่าวเด่น

นักเรียน-นักศึกษากว่า 1,500 คน ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกสำนักวิชาการจัดการร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WMS เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม งานนี้ได้รับความสนจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนครู นักเรียนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรวมกว่า 1,500 คน
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ กล่าวว่า สถาบันการศึกษามีภารกิจหลัก ๆ ใน 4 ด้าน คือ 1) ภารกิจด้านการเรียนการสอน 2) ภารกิจด้านการบริการวิชาการ 3) ภารกิจด้านการศึกษาวิจัย และ 4) ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปแล้วเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นผู้ที่จบการศึกษาออกไปจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งต่อตนเองและต่อสังคมด้วย
 
“โครงการ WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จัดขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่กำลังจะเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในอนาคตอันใกล้เพื่อก้าวออกไปเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองก็มีความตระหนักดีในภาระหน้าที่ดังกล่าว
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิรพงษ์พันธ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า ต้องการให้นักศึกษามีความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ คือ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี บรรยายพิเศษเรื่อง “เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม" ประกอบกับปี พ.ศ. 2555 เป็นปีของการฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 ซึ่งสำนักวิชาการจัดการและศูนย์บริการการศึกษาเห็นว่า โครงการดังกล่าวนี้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักเรียนชั้นมัธยมของโรงเรียนชั้นนำภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้สนใจทั่วไป ได้รับฟังการถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมจากพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
 
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ได้เมตตาสอนธรรมะว่า มนุษย์หมายถึงคนที่มีจิตใจสูง การเกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์ที่ดีนั้นต้องหมั่นสังเกตความรู้สึกนึกคิด คำพูด การกระทำของตัวเอง และพิจารณาความผิดชอบชั่วดีของตนเอง อย่าทำตามใจตัวเองหรือกิเลส ความโลภ โกรธ หลงของตัวเอง โดยวิธีฝึกทำสมาธิตามหลักอาณาปาณสติ ใช้เวลาก่อนนอนนั่งสมาธิ ทบทวนถามตัวเองว่า มีอะไรต้องคิด มีอะไรกังวลใจ เกี่ยวกับงาน คิดให้จบ ตั้งใจคิด ถ้ากลัวลืมก็จดไว้ เมื่อเราทบทวนดูชีวิตมีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าถึงเวลานี้ โดยสิ่งที่ระลึกถึงการกระทำของตัวเราเอง แล้วไม่สบายใจ ไม่ดีทำให้คนอื่นหรือตัวเอง ไม่สบายใจ แสดงว่าการกระทำนั้น เป็นบาป พรุ่งนี้จะไม่กระทำอย่างนี้ แต่ถ้าเรานึกถึงการกระทำที่ผ่านมา ส่วนสิ่งที่ทบทวนแล้วภูมิใจทำให้คนอื่นสบายใจ เรียกว่า บุญ ทั้งนี้สมองของเราเปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์เมื่อสมองปิดไฟ ก็ต้องพักเรื่องในอดีตและอนาคตเอาไว้
 
นอกจากนี้พระอาจารย์มิตซูโอะ ยังได้สอนว่า ความรักเสมอตนไม่มี เราจึงต้องรักษาจิตใจให้ดี การปฏิบัติธรรมของเราก็คือ การสร้างความสุขให้แก่จิตใจของเรา ความรู้สึกน้อยใจ ไม่สบายใจ ขี้เกียจ ขี้น้อยใจ ขี้กลัว ขี้โกรธ ขี้เหนียว ขี้อวด ความอิจฉาริษยา ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นขยะในจิตใจ ดังนั้นต้องรู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่สบายใจได้ แต่อย่าให้มีอิทธิพลต่อมโนกรรม วจีกรรม กายกรรมของเรา โดยต้องใช้หลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในการดูแลสุขภาพใจของเราและผู้อื่นซึ่งสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตของมนุษย์นั่นคือมีจิตใจที่ไม่มีทุกข์นั่นเอง

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP