WU-Campus-Tour

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบำรุงศาสน์ จ.สงขลา ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคุณครูศิริรัตน์ กาหลง ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบำรุงศาสน์ จ.สงขลา จำนวน 58 คน ในโอกาสศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 14.00-16.30 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ อาจารย์และนักเรียนได้รับฟังข้อมูล รายละเอียดแนวทางการศึกษาต่อ ทุนการศึกษาและสวัสดิการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากศูนย์บริการการศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา จากนั้นนักศึกษาชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักเรียนไปละหมาดที่ศูนย์อาหารช่อประดู่ และเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์อีกด้วยภาพกิจกรรม


TOP