ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ตามที่สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น

บัดนี้ สถาบันฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และมีผู้ผ่านคุณสมบัติ ดังนี้

ก. รายชื่อ

001 นางสาวมัฒธณิตาศ์ ตันประเสริฐวงศ์
002 นายไชยวุฒิ โส้สมัน
003 นางสาวจันทิมา วิจิต

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : สถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP