ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสนับสนุนวิชาการและการวิจัยเพื่อการจัดการ เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคใต้ตอนบน

ด้วยโครงการสนับสนุนวิชาการและการวิจัยเพื่อการจัดการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ศวภ.ใต้บน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

2.1 นักวิชาการโครงการ และวิจัยชุมชน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา
- กรณีมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือชุมชน ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม การเกษตรกรรมยั่งยืน หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ สามารถบริหารงาน/ทีมงานได้
- สามารถทำแผนปฏิบัติการของโครงการ กำหนดผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ
- สามารถออกแบบกิจกรรมกำกับ ติดตามแผนงาน กิจกรรมด้านวิจัยและงานวิชาการให้เป็นไปตามทิศทางและบรรลุตามผลลัพธ์ของแผนงาน
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร
- มีเจตคติที่สอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชน
- มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน
- มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
- มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

2.2 นักวิชาการ และจัดกระบวนการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
- กรณีมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือชุมชน ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม การเกษตรกรรมยั่งยืน หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการจับประเด็น และสื่อสารที่ชัดเจน
- สามารถวิเคราะห์ ประเมินความจำเป็นของการประมวลข้อมูล ภาพ/สารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการสื่อสารแก่เครือข่ายทั้งภายในและนอกพื้นที่
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร
- สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในระยะก่อนดำเนินงานกิจกรรม ระหว่างดำเนินงาน และหลังดำเนินงาน เพื่อความเข้าใจตรงกันของเครือข่าย ทั้งภายในและนอกพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานกับเครือข่ายและภาคีร่วมงานได้เป็นอย่างดี

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่โครงการสนับสนุนวิชาการและการวิจัยเพื่อการจัดการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนด

4. ภาระงาน

ภาระงานตำแหน่งนักวิชาการโครงการ และวิจัยชุมชน
1) ทำแผนปฏิบัติการของโครงการสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และวิชาการ มีการกำหนดผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนด ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ
2) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะตามที่ได้รับผิดชอบ
3) ออกแบบเครื่องมือในการประเมิน กำกับ ติดตามการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเครื่องมือการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณ โครงการของตำบลสุขภาวะและจังหวัดสุขภาวะ และสร้างแนวคำถามในการสัมภาษณ์เจาะลึกผสมผสานกับเครื่องมือที่สำนัก 3 กำหนดและเก็บรวบรวมข้อมูล
4) ร่วมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงกับเครือข่ายใน/นอกพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการ
5) ลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่ตอบสนองแผนสุขภาวะ
6) จัดเก็บข้อมูล/ภาพ/วิดิทัศน์ การดำเนินงานกิจกรรมโครงการทุกครั้ง
7) ศึกษาเจาะลึกกรณีศึกษาตำบลสุขภาวะและจังหวัดสุขภาวะชุมชน
8) กำกับ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามแผน โดยใช้แบบประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมทุกครั้ง
9) จัดทำโครงร่างรายงานวิจัย การพัฒนาระบบตำบลสุขภาวะ/จังหวัดสุขภาวะ
10) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม การประเมินผล กำกับติดตามงานทุกครั้ง เพื่อใช้ในการรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน
11) รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงานตำแหน่งนักวิชาการ และจัดกระบวนการ
1) ทำแผนปฏิบัติการของโครงการสนับสนุนวิชาการ และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนการสอน มีการกำหนดผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนด ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ
2) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะตามที่ได้รับผิดชอบ
3) ออกแบบเครื่องมือในการประเมิน กำกับ ติดตามการดำเนินงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเครื่องมือการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณ และเก็บรวบรวมข้อมูล
4) วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์การสื่อสาร เตรียมการ และจัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ทั้งในระยะก่อนดำเนินงานกิจกรรม ระหว่างดำเนินงาน และหลังดำเนินงาน ในหลากหลายรูปแบบ/ช่องทาง สอดคล้องตามกลุ่มเป้าหมาย
5) ร่วมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงกับเครือข่ายใน/นอกพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการ
6) จัดเก็บข้อมูล/ภาพ/วิดิทัศน์ การดำเนินงานกิจกรรมโครงการทุกครั้ง
7) สนับสนุนการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการของทีมงานให้เป็นไปตามแผนฯ
8) ลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่ตอบสนองแผนสุขภาวะ
9) ศึกษาเจาะลึกกรณีศึกษาตำบลสุขภาวะและจังหวัดสุขภาวะชุมชน
10) กำกับ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามแผน โดยใช้แบบประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมทุกครั้ง
11) จัดทำโครงร่างรายงานการถอดบทเรียน/การจัดการความรู้ รวมถึงการสังเคราะห์ เป็นบทเรียน ชุดความรู้ หลักสูตร คู่มือการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และข้อมูลที่ตอบสนองการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
12) รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมสนับสนุนวิชาการ
13) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน (ตามคุณวุฒิและประสบการณ์)

5.1 ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ และวิจัยชุมชน
- วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท/เดือน
5.2 ตำแหน่งนักวิชาการ และจัดกระบวนการ
- วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท/เดือน

6. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างงานประมาณ 2 ปี
ระหว่างวันที่เริ่มปฏิบัติงาน - วันที่ 15 กันยายน 2564

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

- สวัสดิการเป็นไปตามที่โครงการกำหนด

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

8.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ shorturl.at/DMN39 เท่านั้น
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
8.3 สำเนาใบปริญญาบัตร /ประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

โครงการสนับสนุนวิชาการและการวิจัยเพื่อการจัดการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร แล้วทำการสแกนเป็นไฟล์ PDF และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

9. การสมัคร

9.1 ผู้ประสงค์สมัครส่งใบสมัครและแนบหลักฐานต่างๆ (ไฟล์ PDF) ได้ที่ e-mail : yuwit133@gmail.com เท่านั้น โดยเขียนชื่อเรื่องว่า “สมัครงานโครงการฯ ภาคใต้ตอนบน” ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

10. การคัดเลือก
โครงการสนับสนุนวิชาการและการวิจัยเพื่อการจัดการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 โครงการฯ จะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการสอบสัมภาษณ์

11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก

(1) โครงการสนับสนุนวิชาการและการวิจัยเพื่อการจัดการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ในจำนวน และกำหนดการสอบ ที่โครงการฯ พิจารณาเห็นสมควรเป็นคราว ๆ ไป โดยจะทำการแจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผลการคัดเลือกผ่านทาง e-mail และ/หรือ โทรศัพท์ของผู้สมัคร
(2) โครงการสนับสนุนวิชาการและการวิจัยเพื่อการจัดการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/เชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม
(3) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : yuwit133@gmail.com

12. เงื่อนไขอื่น ๆ

12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้าง


TOP