ข่าวทั่วไป

ประกาศเชิญชวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อเข้ารับเป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อเข้ารับเป็นผู้บริหารองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยขอให้สถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและสนใจจะเสนอเป็นผู้จัดการกองทุนมหาวิทยาลัยให้ยื่นเอกสาร หลักฐาน เสนอต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดตามขอบเขตงานที่จ้าง (Terms of Reference) บริษัทจัดการกองทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท้งนี้ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://finance.wu.ac.th/wp-content/uploads/2019/12/ร่าง-TOR-บลจ.doc

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://finance.wu.ac.th/wp-content/uploads/2019/12/ร่าง-TOR-บลจ.doc

TOP