ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Application of realtime PCR in food pathogen detection

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Application of realtime PCR in food pathogen detection ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยามามากกว่า 10 ปี ได้พัฒนาขยายขอบข่ายการให้บริการเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากปัจจุบันความต้องการของลูกค้าและการขยายงานของหน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคมากขึ้น จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรค ด้วยเทคนิคทาง PCR ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านนี้ สำหรับการเป็นข้อมูลตัดสินใจในการคัดเลือกวิธีสำหรับการนำมาพัฒนาขยายขอบข่ายการบริการรอบรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต และเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ผู้สนใจอื่น ๆ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Application of realtime PCR in food pathogen detection ขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 โดยผู้เข้าอบรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ในเรื่อง Basic realtime PCR และ Application of realtime PCR in food pathogen detection ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://photos.app.goo.gl/rZgeA9XpAhd9yrqk7

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=8160

TOP