ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ