ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนาย Nurcahyo Widyodaru Saputro นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง "Morphological Diversity and Pollination Biology of Globba leucantha in Khao Luang National Park" ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 เวลา 10.00-12.00 น.
 
อนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคือ ศาสตราจารย์พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TOP