ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายละเอียดการสอบ และกำหนดการสอบ
ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาสาธารณสุข


1.1 รายชื่อ

1) นางสาวชไมพร ทองเพชร
2) นายไพโรจน์ จันทรมณี


1.2 รายละเอียดการสอบ
ก. สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที
ข. สอบสัมภาษณ์


1.3 กำหนดการสอบ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 

2. ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาอาชีวอนามัย


2.1 รายชื่อ
1) นายวิโรจน์ จันทร
2) นางสาวจิตตาภรณ์ ศรีสว่าง
3) นายไฟแนนซ์ เดชสกุลธร


2.2 รายละเอียดการสอบ
ก. สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที
ข. สอบสัมภาษณ์


2.3 กำหนดการสอบ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP