โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ร่วมจัดนิทรรศการในมหกรรมวิชาการ สกว. "๙ บันดาลสู่งานวิจัย"