ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ร่วมจัดนิทรรศการในมหกรรมวิชาการ สกว. "๙ บันดาลสู่งานวิจัย"

โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "๙ บันดาล สู่งานวิจัย" ในงาน "มหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาท : สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔" ในระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวในวันที่ 20 มิถุนายน 2555
 
มหกรรมวิชาการนี้จัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยต่างๆ ที่เป็นความสำเร็จของการใช้ความรู้ เพื่อพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในระดับสาธารณะ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ได้จัดทำโปรแกรมนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งมีโครงการวิจัยในชุดโครงการดังกล่าวจำนวน 19 โครงการ พร้อมโปสเตอร์การจัดการความขัดแย้งเรื่องน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดยได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่าย 4 ชุมชนและสังคม ให้ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2548-2552

ประมวลภาพ

TOP