ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (สมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 19 อัตรา ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2562 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คือ
1.ดร.เวชพิสิฐ จันทร์มล
2.ดร.รุจิกรณ์ รัตนธรรม
3.ดร.นุชพิชา อินต๊ะขัน
4.นายอิมรัน สะมะแอ

รายละเอียดและกำหนดการสอบดังนี้
1. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
2. กำหนดการสอบมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hro.wu.ac.th/

TOP