ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานธุรการ หน่วยงานช่วยนักบริหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์ปฏิบัติทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ หน่วยงานช่วยนักบริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2555 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบ ดังนี้

1. รายชื่อ
002 นางสาวนิตยา รูปโอ
003 นางสาวนิรมล พัชราพล
005 นายสุชาติ บุญช่วย
006 นางสาวนันท์นภัส ไอยสุวรรณ์
010 นางสาวดลยาภรณ์ ไพนุพงศ์
012 นางสาวอนุชสรา การะพันธ์
013 นางสาวเสาวรส ไชยโม

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP