บทความวิจัยของ ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ