ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความวิจัยของ ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ

บทความวิจัยของดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรื่อง On professional writing: Thai writers' views on their English ได้รับการเผยแพร่ใน International Journal of Applied Linguistics (ฐานข้อมูลISI) VOLUME 22 ISSUE 2 2012 page 245-264 July 2012 ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1473-4192.2012.00311.x/abstract

TOP