อบรมฟรี! เพื่อสมาชิก กบข. ที่ออมเพิ่มกับ กบข. 12% ตั้งแต่ มิ.ย.-ธ.ค.55