ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วม WMS Leadership Model (วิทยากรบรรยาย คือ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย)

สำนักวิชาการจัดการจัดโครงการ WMS Leadership Model เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้นำและมุ่งหวังให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาวะผู้นำ พร้อมกับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ การทำกิจกรรม และการประกอบวิชาชีพต่อไป โดยจัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ธรรมดีที่พ่อทำ" ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DC Consultants และสำนักพิมพ์ DMG
 
โครงการนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันสำนักวิชาการจัดการ นักศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้สนใจทั่วไป ได้รับฟังการถ่ายทอดความรู้ด้านภาวะผู้นำจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย
 
ลงทะเบียนออนไลน์ ที่นี่
 

TOP