นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์