ข่าวทั่วไป

นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) จำนวน 85 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 5 คน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 29 มิย.- 1 กค.55 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและการทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะทำงานประกอบด้วย


1. อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คุณอาวุธ แก่นเพชร
- คุณแสงนภา ตันสกุล
- นักศึกษาช่วยงาน 6 ท่าน
- นางสาวชนิกานต์ จิตรศิริ
- นางสาวพวงแก้ว สุขคง
- นางสาวเกษมณี ใจสะอาด
- นางสาวกนกวรรณ เกตุแก้ว
- นางสาวนิดา หมินหมัน
- นางสาวนูรีฮัน คาเด


2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คุณโปติกา โชติพงศ์
- คุณอัญชลี พราหมโน
- คุณสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว
- คุณธินาพร สุทธิวิริยะ
- คุณคอลีเยาะ สาแมง
- คุณขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์
- คุณวาสนา จงไกร
- คุณปิยะธิดา เกิดทองมี
- คุณนิภาพร แก่นเพชร
- คุณสุทธิพร คณะโส


3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
- คุณสุวัฒน์ เกิดมณี
- คุณนภัสกร สารักษ์
4. ส่วนกิจการนักศึกษา


- คุณมณเฑียร สุขกุล
- คุณชัชพล ยิ่งดำนุ่น
- คุณปิยะวรรณ คงอินทร์


5. ฟาร์มมหาวิทยาลัย
- คุณยศพัธ เพชรรัตน์ประมวลภาพ


TOP