มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน) จัดประชุมสรุปการเรียนรู้ โครงการ "นครแห่งการเรียนรู้" ขับเคลื่อนสู่ "จังหวัดจัดการตนเอง"