ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน) จัดประชุมสรุปการเรียนรู้ โครงการ "นครแห่งการเรียนรู้" ขับเคลื่อนสู่ "จังหวัดจัดการตนเอง"เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย 15 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมเวทีสรุปบทเรียนการปฏิรูปข้อมูลจังหวัดด้วยการจัดทำผังชุมชน โดยมี ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ อาจารย์ประจำสำนักวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการความร่วมมือ "นครแห่งการเรียนรู้" ขับเคลื่อนสู่ "จังหวัดจัดการตนเอง" อ.สุธีระ ทองขาว นายภีม ภคเมธาวี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ นายคณพัฒน์ ทองคำ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมงานจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(มหาชน) เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ โดยมีตัวแทนท้องถิ่นเป้าหมาย 27 ตำบลเข้าร่วม
 
ประเด็นในการประชุมหลักคือ การทบทวนการปฏิรูปข้อมูลจังหวัดด้วยการจัดทำผังชุมชน โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น ในการกำหนดเป้าหมาย กระบวนการทำงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการดำเนินงานต่อ ซึ่งนำไปสู่แผนงานและแนวทางการพัฒนาระดับตำบลต่อไป ซึ่งผลจากการจัดประชุมดังกล่าว ทำให้ท้องถิ่นเป้าหมายเห็นความสำคัญในการจัดทำผังชุมชน และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานระยะถัดไป

ประมวลภาพ

TOP