ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) : วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21