ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์ด้าน E-Tourism สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ"

โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tourism) จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (E-Tourism) ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์อย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Joomla สมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ โทร.075-672665 / 08-69021675
Website : wms.btedc@gmail.com หรือ http://facebook.com/WMS.BTEDC **

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms-btedc.wu.ac.th/

TOP