ข่าวทั่วไป

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จัดพิธีบวงสรวง เตรียมเปิดศูนย์สุขภาพช่องปากและอาคารการเรียนการสอน รองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ประกอบพิธีบวงสรวงอาคาร 3 ชั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิทยาคาร 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ถนนพระราม 6 ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เช่าอาคารดังกล่าว เพื่อปรับปรุงเป็นศูนย์สุขภาพช่องปากชั้นสูง ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วยและเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เข้าร่วมในพิธี

นอกจากนั้น วันที่ 13 มกราคม 2563 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ได้ประกอบพิธีบวงสรวง ณ อาคารวิทยาคาร 3 ถนนระนอง 2 อีกแห่งหนึ่ง โดยจะดำเนินการปรับปรุงเพื่อเป็นอาคารการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

พิธีบวงสรวงจัดขึ้นตามพิธีพราหมณ์ โดยได้ตั้งเครื่องสักการะและเครื่องสังเวยบูชาพระสิทธิธาดา ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่ พระแม่ธรณี พระภูมิชัยมงคล พระภูมิเจ้าที่ ตลอดจนบรรพบุรุษและดวงวิญญาณที่สถิต ณ สถานที่แห่งนี้ พร้อมทั้งบูชาพระรัตนตรัยขอประทานพรให้วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า ไพบูลย์วัฒนาสถาพรสืบไป

การปรับปรุงอาคารทั้ง 2 แห่ง ดำเนินการโดย บริษัท เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 โดยอาคารวิทยาคาร 1 กำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2563 และอาคารวิทยาคาร 3 แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2563การปรับปรุงอาคารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP