ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อุทยานพฤกษศาสตร์ให้บริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์อุทยานพฤกษศาสตร์จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 70 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 20 คน ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 กิจกรรมจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย เยี่ยมชมอาคารกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เรียนรู้เรื่องพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร : สบู่ เรียนรู้การวิเคราะห์อาหารในกระเพาะปลา


TOP