ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 72 คน ในระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 72 คน ในระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2563ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 72 คน เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ ในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะการทำปฏิบัติการในหัวข้อปฏิบัติการที่หลากหลายภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ปฏิบัติการเรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมี การหาค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำ การใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและการแบ่งเซลล์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย และวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจและนำมาประมวลภาพให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=8368

TOP