ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "การยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอตัดแต่งพร้อมบริโภค" ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน