ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียง" โดย ศาสตราจารย์ ดร. อภิชัย พันธเสน

ตามที่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดโครงการ WMS แข่งขันการตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ซึ่งในช่วงเวลา 09.00 - 12.20 น. จะมีกิจกรรม ดังนี้

1. ปาฐกถาในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียง" โดย ศาสตราจารย์ ดร. อภิชัย พันธเสน
2. เสวนาเรื่อง "ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ผศ.ดร. ฐิติพันธ์ พันธเสน ผศ.ดร. รงค์ บุญสวยขวัญ และ คุณพสุธา ระวังสุข
3. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การบริหารการเงินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" โดย คุณสุรศักดิ์ สุพรรณพงศ์ คุณสุเทพ พงษหา และคุณสมหมาย ยอดแก้ว
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.45 น. ณ จุดลงทะเบียน อาคารไทยบุรี

TOP