ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียง" โดย ศาสตราจารย์ ดร. อภิชัย พันธเสน