ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสนับสนุนการเรียนการสอน สังกัดหน่วยประสางานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2555 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 และประกาศขยายเวลารับสมัคร
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายจิรศักดิ์ รูปโอ
002 ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทรลักษณ์ โต๊ะหาด
003 นางสาวลลิทิพย์ เหมะ
100 นางสาวปิยะฉัตร เกิดมา
102 นางสาวนภาพร ธะระณีวัฒน์
103 นายณัฐพล กลิ่นชื่น

2. หลักสูตรการสอบ
สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office
(MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
3. วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary , Grammar, Reading, Writing

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- เวลา 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- เวลา 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
- เวลา 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ

 


TOP