ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ดังนี้

1.คุณสมบัติมีความรู้
ความสามารถทางด้านจุลชีววิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านตัดต่อยีน

2.ศึกษางานวิจัย
ศึกษางานวิจัยด้านเมตาจีโนมส์

3.ทุนการศึกษา
3.1 สนับสนุนการทำวิจัยและเงินเดือนบางส่วน รวมทั้ง สามารถยื่นขอทุนสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษาปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 192,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
(เดือนละ 8,000 บาท : เดือน)
ปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 360,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
(เดือนละ 10,000 บาท : เดือน)

2. ทุนสนับสนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท
ปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่ง CV, transcript ไปยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุลlmonthon@wu.ac.th โทร 0 7567 2180


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://master-shh.wu.ac.th

TOP