ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยด้วย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยคณะกรรมการและคณะทำงาน รางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 ได้พิจารณาประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ของ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมการฯ มีความเห็นพ้องกันว่า "สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนโดยมิได้มีเพียงสินค้าและบริการที่ดีเท่านั้น แต่มีการบริหารจัดการที่ดีผ่านผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป

คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาให้ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลฯ จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sah.wu.ac.th/

TOP