เชิญฟัง ชม แข่งขันร้อยกรองสดชิงโล่พระราชทานฯ ที่ มวล. ๒๑-๒๒ ก.ค.๒๕๕๕