ข่าวการศึกษา

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายอาสาพัฒนา “ครูอาสา สานฝัน ปันรัก”เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิด โครงการ ค่ายอาสาพัฒนา “ครูอาสา สานฝัน ปันรัก” ณ โรงเรียนวัดบางยิ่ว หมู่ 3 บ้านบางยิ่ว ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดย ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สังกัดองค์การนักศึกษา

โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวชื่นชมนักศึกษาที่มีจิตอาสามาทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณในความร่วมมือและสนับสนุนของผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางยิ่ว สถานีตำรวจภูธรการะเกด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลการะเกด และผู้นำชุมชน ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลูกฝังความคิดและจิตสำนักความเป็นคนที่มีจิตอาสา ตลอดจนขอบคุณในการต้อนรับและร่วมดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่มาอยู่ค่ายฯ

อนึ่ง โครงการ ค่ายอาสาพัฒนา “ครูอาสา สานฝัน ปันรัก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางยิ่ว จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน หมู่ที่ 2, 3 และ 5 ต.การะเกด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของนักเรียน ตลอดจนจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/?p=19884

TOP