ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานวารสารระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Editor in Chief, Walailak Journal of Science and Technology (WJST) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทน Editor of WJST อาจารย์วาลุกา เอมเอก Art Editor of WJST และบรรณาธิการวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะผู้บริหาร และผู้จัดการวารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities Social Sciences และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวม 16 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการวารสารระดับนานาชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้แนะนำกองบรรณาธิการ และบรรยายแนะนำวารสาร Walailak Journal of Science and Technology ตั้งแต่ยุคอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของวารสาร WJST รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถามถึงแนวทาง วิธีการผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus อีกทั้งอัพเดทหลักเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาคุณภาพวารสารระดับนานาชาติของฐานข้อมูล Scopus และ ISI ล่าสุดในปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นแนวทางให้วารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://iri.wu.ac.th

TOP