ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ "เรื่องเล่าจากการตีพิมพ์บทความวิจัย 200 เรื่องในฐานข้อมูล ISI"

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ฟังการบรรยายพิเศษ "เรื่องเล่าจากการตีพิมพ์บทความวิจัย 200 เรื่องในฐานข้อมูล ISI" โดย ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็น 1 ใน 10 นักวิจัยที่ทำงานในประเทศไทยแล้วสามารถมีผลงานเผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI ได้เกิน 200 เรื่อง (นับจากปี 2001 ถึงปัจจุบัน)
 
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 3565-6 โทรสาร 3553 หรือส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมมาที่ E-mail: sikosin@wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP