ข่าวการศึกษา

ผลงานจากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสายพัฒนาวัสดุและนวัตกรรมยางพาราจาก นำวัสดุยางพาราที่เกิดจากการพัฒนาจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าด้านการออกแบบ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:50 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพ อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก โดยทรงทอดพระเนตรผลงานสร้างสรรค์ที่นำเสนอแนวทางของการพัฒนาคน ชุมชน ธุรกิจ และเมือง ที่ใช้กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายแง่มุม รวมทั้งผลงานสร้างสรรค์ที่นำเสนอจากนักศึกษาและผลงานจากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสายพัฒนาวัสดุและนวัตกรรมยางพาราจาก นำวัสดุยางพาราที่เกิดจากการพัฒนาจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าด้านการออกแบบ โดยได้รับความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมแสดงงานในนิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 อีกด้วยนิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Resilience: New potential for living ปรับตัว>อยู่รอด>เติบโต’ ที่พร้อมนำเสนองานออกแบบ และงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผ่านงานสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับของงานทดลอง ไปจนถึงผลงานที่ส่งผลด้านธุรกิจและสังคมในภาคใหญ่ อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การร่วมมือกันตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน สถาบัน องค์กร ให้หล่อหลอมเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นเมืองที่มีความสามารถในการอยู่รอดและเติบโตได้ในทุกสถานการณ์

นิทรรศการนี้มีให้ชมตั้งแต่วันที่ 1 -9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพ อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://news.ch7.com/detail/391958?fbclid=IwAR0jaIDOMuIvKSEOSQI3jIWLDZVZ3-xK8zDxS

TOP