ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสถานกีฬาและสุขภาพ จำนวน 21 ราย และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 29/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชา
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสถานกีฬาและสุขภาพ

ก. รายชื่อ
001 นางสาวเกศนี คงเมืองแท้
004 นางสาวสุภัสสร โต๊ะแจ๊ะ
005 นางสาวนีรนุช วีระวงศ์
006 นายเกียรติศักดิ์ เพชรปาน
007 นางสาวพิมพ์พร เซ่งลอยเลื่อน
008 นางสาวอรทัย ใจจาง
010 นางสาววิภาวี ธรรมนพรัตน์
011 นางสาวจิราวรรณ ขวัญศรี
013 นางสาวฐิติยา สังขวารี
016 นางสาวปณาลี ไชยศรี
019 นางสาวณัฐปภัสร์ พรหมสวัสดิ์
023 นายกวีวัฒน์ วัตตพรหม

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ก. รายชื่อ
002 นางสาวตมิสา พูลสวัสดิ์
017 นายธกฤษฎ์ ล่องลอย
020 นางสาวธวัลกร เป้าหมายมั่น
022 นางสาวเรณู มีสิทธิ์

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 


TOP